Grupa Otwarta WARTA Dla Ciebie i Rodziny

Warta dla Ciebie i Rodziny to propozycja z wieloma wariantami, skierowana do różnych grup klientów:
◼ rodziny z dziećmi,
◼ samodzielnego rodzica z dziećmi,
◼ singla,
◼ par w związkach,
◼ osób po 55. roku życia,
◼ VIP-ów.

ZAWARCIE UMOWY

 • Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wnioskopolisy na okres dwunastu miesięcy ochrony ubezpieczeniowej:

 • umowa ubezpieczenia przedłuża się na następny, roczny okres ubezpieczenia, jeżeli żadna ze stron nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu

umowy ubezpieczenia, oświadczenie, o którym mowa wyżej powinno być doręczone drugiej stronie najpóźniej na miesiąc przed upływem okresu

 

WIEK PRZYSTĄPIENIA

 • Wariant „Twoje Życie 55 Plus”  -   od 55. (ukończonego) do 66. (nieukończonego) roku życia

 • Pozostałe Warianty (poza „Twoje Życie 55 Plus”) - od 18. (ukończonego) do 66. (nieukończonego) roku życia.

 

WIEK ZAKOŃCZENIA OCHRONY

Odpowiedzialność ubezpieczyciela względem ubezpieczonego wygasa na skutek:

 • w pierwszą rocznicę polisy, następującą po dniu 80. urodzin ubezpieczonego (w Wariancie „Twoje Życie 55 Plus”).

 • w pierwszą rocznicę polisy, następującą po dniu 70. urodzin ubezpieczonego pozostałe Warianty 

 • po przekroczeniu 80. roku życia przez ubezpieczonego umowa może być kontynuowana w Wariancie „Twoje Życie 80 Plus”.

ZAKRES OCHRONY – WARIANT „TWOJE ŻYCIE 80 PLUS” WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

 • Śmierć ubezpieczonego   - 3 000 zł

 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku, niezależnie od świadczenia wymienionego w pkt. 1) -  6 000 zł

 • Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego w wyniku wypadku -  3 000 zł

PŁATNOŚĆ SKŁADEK

 • Składka regularna płatna miesięcznie w wysokości zależnej od wybranego Wariantu.

 • Ubezpieczający wpłaca pierwszą składkę w terminie do 14. dnia pierwszego miesiąca, licząc do początku okresu ubezpieczenia wskazanego

       we wnioskopolisie.

 • Każdą następną składkę ubezpieczający obowiązany jest wpłacić w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który

       składka jest należna.

 • Za dzień wpłaty składek uznaje się dzień wpływu składek na rachunek wskazany przez ubezpieczyciela, w wysokości wynikającej z umowy ubezpieczenia.

 • Brak wpłaty pierwszej składki w wysokości wskazanej we wnioskopolisie w terminie, oznacza brak zawarcia umowy ubezpieczenia.

 • W przypadku niezapłacenia przez ubezpieczającego kolejnej składki w wysokości wynikającej z umowy ubezpieczenia w terminie, ubezpieczyciel wezwie ubezpieczającego do zapłaty składki w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez ubezpieczyciela w pisemnym wezwaniu oraz powiadomi go o skutkach niezapłacenia składki w dodatkowym terminie.

 • Składka nie jest indeksowana.

OCENA RYZYKA

 • Brak oceny ryzyka w postaci badań medycznych lub kwestionariusza medycznego.

 • Przy zawarciu umowy ubezpieczenia występuje oświadczenie tzw. dobrego stanu zdrowia: 

 

" Oświadczam, że w dniu podpisania wnioskopolisy:
a) nie przebywam oraz w ciągu ostatniego roku nie przebywałem/am na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni z wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych lub górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych lub górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka), 
b) nie przebywam w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub innej podobnej placówce,
c) nie posiadam orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Brak udzielenia pozytywnej odpowiedzi na powyższe oświadczenie uniemożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia.

Dla Wariantów: „VIP” oraz „Życie Rodziny VIP” dodatkowo:
" d) oświadczam, że w ciągu 5 lat, licząc od dnia podpisania wnioskopolisy, nie chorowałem/am i nie choruję na wymienione choroby:
nowotwór, cukrzycę, przewlekłą niewydolność nerek, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, wady serca, chorobę wieńcową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, marskość wątroby, wirusowe zapalenia wątroby typu B lub typu C, choroby psychiczne"

Brak udzielenia pozytywnej odpowiedzi na którekolwiek oświadczenie uniemożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia.


Przy zawarciu umowy ubezpieczenia w Wariancie „Życie i Zdrowie Rodziny VIP” występuje dodatkowo ponad oświadczenia w pkt. 2 ankieta
medyczna, zawierająca poniższe pytania:

e) czy w przeszłości chorował/a Pan/i lub choruje obecnie na którąkolwiek z chorób: zawał mięśnia sercowego, chorobę wieńcową, arytmię,
nadciśnienie, wady serca, przewlekłe choroby układu krążenia, stany zapalne nerek, kamicę nerek, torbielowatość nerek, nadnercze, przewlekłe choroby układu moczowego, astmę, chroniczny bronchit, gruźlicę, przewlekłe choroby układu oddechowego, cukrzycę, choroby tarczycy, zapalenie trzustki, jelit, przewlekłe choroby układu pokarmowego, nowotwory, guzy, chłoniaki, białaczkę, udar, porażenie, niedowłady, stwardnienie rozsiane (SM), padaczkę, uzależnienie (od alkoholu, narkotyków, leków), zaburzenia nerwicowe, zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne, inne przewlekłe choroby układu nerwowego, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C, przewlekłe choroby wątroby, boreliozę, AIDS, zakażenia wirusem HIV, choroby układu tkanki łącznej, toczeń rumieniowaty układowy, twardzinę, rumień guzowaty, osteoporozę, choroby kręgosłupa leczone operacyjnie lub wymagające leczenia operacyjnego, reumatoidalne zapalenia stawów, przewlekłe zapalenia stawów i kości?
f) czy obecny stan zdrowia Pana/i wymaga systematycznej/regularnej opieki ambulatoryjnej, opieki szpitalnej, przyjmowania leków, leczenia
operacyjnego?
g) czy w przeszłości palił/a Pan/i lub pali obecnie powyżej 40 sztuk papierosów dziennie?.

Udzielenie odpowiedzi: „TAK” na którekolwiek pytanie oznacza brak możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia

PAKIET MEDYCZNY
W ramach ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich Wariantów (poza Twoje Życie 55 Plus) ubezpieczyciel oferuje Pakiet Medyczny
„Twoje Życie”