Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe to produkty dla firm, które realizują kontrakty budowlane, dostarczają towary, usługi. Zabezpieczają one prawidłowe wykonanie umów zawartych między firmą (wnioskodawcą gwarancji) a jej kontrahentem (beneficjentem gwarancji).

Jeżeli firma nie wywiąże się z umowy beneficjent otrzyma określona kwotę.

Gwarancje Ubezpieczeniowe przeznaczone są dla:

 • osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 • jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą

 • instytucji typu non profit

Strony, których dotyczy gwarancja:

 • wnioskodawca gwarancji - firma, która potrzebuje gwarancji jako zabezpieczenia wykonania umowy

 • beneficjent gwarancji - firma, która może dochodzić zapłaty gwaranacji

 • gwarant - podmiot, który udziela gwarancji (Towarzystwo Ubezpieczeniowe)

Co zyskuje wnioskodawca gwarancji?

 • potwierdza swoją wiarygodność jako solidnego partnera w interesach

 • w prosty sposób spełnia  wymóg złożenia zabezpieczenia

 • nie zamraża środków własnych

Co zyskuje beneficjent gwarancji?

 • ​ma pewność, że wnioskodawca gwarancji jest wiarygodnym

       partnerem, ocenionym przez niezależną instytucje finansową.

 • ogranicza ryzyko związane z realizacją umowy

GWARANCJE KONTRAKTOWE 

Gwarancja zapłaty wadium

Stosowana w przetargach, zarówno organizowanych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, jak i pozaustawowych. Dzięki tej gwarancji wnioskodawca spełnia wymóg złożenia zabezpieczenia w przetargu, nie angażując środków własnych. Może brać udział w wielu przetargach jednocześnie.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Udzielana jest przedsiębiorstwom, organizacjom non profit, fundacjom, stowarzyszeniom, szkołom, czy innym placówkom oświatowym. Zapewnia kontrahentowi (beneficjentowi) wypłatę określonej kwoty w przypadku nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania kontaktu. 

Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek

Zabezpiecza wykonanie kontraktu oraz usunięcie ewentualnych wad i usterek. Jest udzielana na długi czas jeszcze po wykonaniu kontaktu

Gwarancja zwrotu zaliczki

proponowana firmom, które pobrały od inwestora zaliczkę na realizację umowy, zapewnia inwestorowi zwrot zaliczki w razie nie otrzymania jej od firmy. Gwarancja ta może ograniczać korzystanie z kredytu bankowego w celu realizacji umowy.

GWARANCJE ZAPŁATY

Gwarancja zapłaty wierzytelności

Przeznaczona dla firm, które zobowiązane są do zapłaty za wykonany przedmiot umowy, kontrakt 

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

udzielana jest podmiotom, które zobowiązane są do zapłaty za zlecone prace budowlane. Dzięki gwarancji wykonawca otrzyma określona kwotę, jeśli zamawiający nie wypłaci wynagrodzenia.