Kodeks Etyki Zawodowej Pośredników Ubezpieczeniowych

W INA Ubezpieczenia Aleksandra Syrewicz stosujemy się do zasad Kodeksu Etyki Zawodowej pośredników ubezpieczeniowych, 

nad których przestrzeganiem czuwa Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych, dając tym samym gwarancję prawidłowego działania. 

Stoimy zawsze po stronie klienta, przestrzegając jednocześnie ustalonych zasad i działając zgodnie z procedurami stosowanymi w branży. 

 

"My, pośrednicy ubezpieczeniowi i finansowi figurujący na liście Sygnatariuszy Kodeksu Etyki PIPUiF, prowadzonej na stronie www.posrednicy.org.pl,                 zobowiązujemy się do: 

 • Dobro Klienta.
  Działania w interesie Klienta, którego dobro stawiane jest na pierwszym miejscu. 

 • Kompetencje.
  Utrzymywania najwyższych standardów kompetencji zawodowych poprzez uaktualnianie i ustawiczne rozwijanie poziomu swojej wiedzy fachowej. 

 • Prawo i uczciwa konkurencja.
  Przestrzegania wszelkich przepisów ustawowych i innych obowiązujących na rynku, aby prowadzenie działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego było zgodne z prawem oraz zasadami uczciwej konkurencji. 

 • Poufność.
  Utrzymywania w ścisłej poufności wszelkich danych osobowych i biznesowych uzyskanych w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego

  W przypadku zgłoszenia do PIPUiF naruszenia przez Sygnatariusza któregokolwiek z punktów Kodeksu Etyki, wyrażamy zgodę na zbadanie i ocenienie    

  sprawy przez Komisję ds. Etyki PIPUiF oraz zobowiązujemy się do stosowania jej zaleceń mających na celu usatysfakcjonowanie poszkodowanej strony w    

  przypadku potwierdzenia takiego faktu. Konsekwencją niezastosowania się do zaleceń Komisji będzie skreślenie z listy Sygnatariuszy Kodeksu Etyki PIPUiF."

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie!