Ochrona danych osobowych w  „INA” Aleksandra Syrewicz -  działającej pod nazwą marketingową  „INA” UBEZPIECZENIA

 

1. Postanowienia ogólne

Administratorem Państwa Danych jest „INA” Aleksandra Syrewicz ul. Sportowa 4/37, 72-100 Goleniów, NIP 8411416048  (dalej jako „Administrator” lub INA UBEZPIECZENIA).

Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub poczty elektronicznej:  biuro@inaubezpieczenia.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Sposób gromadzenia Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

• jeżeli kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio, tj. osobiście, za pośrednictwem strony internetowej INA UBEZPIECZENIA, poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu uzyskania informacji o naszych produktach oraz realizowanych przez nas usługach;

• w przypadku złożenia przez Państwa zapytania o ofertę ubezpieczenia lub zakupu ubezpieczenia w INA UBEZPIECZENIA

• w ramach prowadzonej przez nas działalności marketingowej, w przypadku Państwa odpowiedzi na nasze kampanie marketingowe;

• w ramach danych przetwarzanych za pomocą plików „cookies”, jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę.

 

Powyższe przypadki przetwarzania Państwa danych osobowych mają charakter przykładowy, choć należą do sytuacji typowych. Możliwe są również jednak inne sytuacje, w których będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przykładowo, gdy wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa.

 

3. Zakres gromadzonych danych osobowych

W zależności od celu przetwarzania możemy gromadzić następujące Państwa dane osobowe:

• dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres e-mail;

• inne dane, w szczególności: nazwa firmy, adres firmy, adres zamieszkania, NIP, REGON;

• preferencje w zakresie sposobu kontaktowania się z Państwem przez pracowników INA UBEZPIECZENIA i podmiotów z nim współpracujących oraz preferencje co do sposobu otrzymywania treści marketingowych;

• dane związane z zakupionymi przez Państwa ubezpieczeniami

• dane związane z analizą Państwa potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych

• dane z aplikacji/stron internetowych/ mediów społecznościowych;

 

4. Wykorzystanie Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

1) do podjęcia czynności, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy oraz dla realizacji umowy ubezpieczenia, za pośrednictwem INA UBEZPIECZENIA,

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu INA UBEZPIECZENIA w celach:

• statystycznych,

• badania satysfakcji klienta,

• przesyłania treści marketingowych (np. ofert ubezpieczeniowych)

• reklamacji oraz dochodzeń roszczeń

 

Podanie przez Państwa danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, adresu, oraz – w zależności od rodzaju umowy ubezpieczenia – innych danych, może być warunkiem jego zawarcia. W takiej sytuacji ich podanie nie będzie obowiązkowe, aczkolwiek może to skutkować niemożliwością zawarcia umowy ubezpieczenia.

W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

 

5. Państwa uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

1) Prawo do cofnięcia zgody – w dowolnym czasie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, ze skutkiem od chwili wycofania zgody. W takim przypadku Państwa dane nie będą przetwarzane przez INA UBEZPIECZENIA oraz podmioty z nim współpracujące w celach objętych uprzednią zgodą.

2) Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – mogą Państwo żądać usunięcia wszystkich lub części swoich danych osobowych.

3) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu INA UBEZPIECZENIA.

4) Prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych.

5) Prawo do żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych.

6) Prawo do żądania od Administratora ograniczenia Państwa danych osobowych.

7) Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.

8) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień, z wyłączeniem pkt. 8, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres siedziby Administratora lub poczty elektronicznej, na adres e-mail poczta.syrewicz@wp.pl

 

6. Przekazywanie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z INA UBEZPIECZENIA oraz Towarzystwom Ubezpieczeniowym z którymi INA UBEZPIECZENIA współpracuje. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach nieobjętych Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

7. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Administrator podejmuje wszelkie starania, wymagane przez obowiązujące przepisy, celem zapewnienia wszelkich środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą oraz nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem.

 

8. Czas przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane, jak również do realizacji innych celów z tym powiązanych, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń, a także tak długo, jak wymagają tego od Administratora obowiązujące przepisy prawa, np. z zakresu rachunkowości.

Państwa dane, uzyskane na podstawie Państwa uprzedniej zgody, będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Ponadto Państwa dane przetwarzane przez Administratora na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu, zgodnie z art. 21 ust.1 RODO.