Koszty leczenia cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych na stałe za granicą 

w czasie ich pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Doskonała propozycja dla pracowników z zagranicy, którzy ubiegają się o kartę stałego pobytu oraz

dla Polaków, którzy pracując za granicą nie posiadają ubezpieczenia medycznego w Polsce

Ubezpieczenie dotyczy niezbędnych z medycznego punktu widzenia kosztów leczenia w razie nagłego zachorowania lub wypadku

Zakres ubezpieczenia kosztów leczenia
w granicach 100 % SU
 • koszty leczenia w szpitalu, leczenia i operacji

 • koszty transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania

 • koszty transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej oraz koszty transportu chorego pomiędzy placówkami medycznymi na terenie RP

 • koszty badań służących diagnozowaniu oraz koszty zabiegów ambulatoryjnych

 • koszty zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza

 • koszty naprawy lub zakupu okularów, naprawy protez i innych środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy ( gorsety, ortezy, protezy, kule, stabilizatory, aparaty ortopedyczne)

w granicach 50% SU
 • koszty transportu zwłok ubezpieczonego do kraju stałego pobytu

 • koszty pogrzebu albo kremacji na terenie RP

 • koszty podróży, utrzymania i noclegu osoby towarzyszącej w wysokości nie wyżej niż 0,5% SU za jeden dzień i maksymalnie za 7 dni

 • koszty leczenia stomatologicznego do wysokości 400 zł na wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności GTU S.A.

mozliwy dodatkowy zakres
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak niż 100% sumy ubezpieczenia oraz świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku;

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Suma Ubezpieczenia kosztów leczenia do wyboru w następujących wysokościach:  10 000 EUR, 20 000 EUR, 30 000 EUR lub 40 000 EUR
Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych do wyboru: 5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł lub 20 000 zł. 
W ubezpieczeniu OC do wyboru są dwie sumy gwarancyjne: 50 000 zł lub 100 000 zł.