ubezpieczenie dla narciarzy

Planowanie urlopu w sezonie zimowym nie powinno ograniczać się jedynie przygotowania sprzętu sportowego i odpowiedniej odzieży. Zarówno narciarze, jak i snowboardziści powinni liczyć się z ewentualnymi kontuzjami. Bywa też tak, że niechcący potrącimy innego użytkownika stoku. Nawet jeśli my jeździmy dobrze, to na stoku pełno jest osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z nartami oraz beztroskich dzieci.

Osoby podróżujące za granicę mogą złożyć wniosek o wydanie EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, trzeba jednak pamiętać, że zakres pomocy medycznej refundowanej przez NFZ jest w pewien sposób ograniczony – darmowe są tylko podstawowe usługi medyczne, niezbędne do ratowania życia i zdrowia, ściśle określone przez przepisy prawne kraju, w którym udzielana jest pomoc. Dlatego koniecznie razem z EKUZ-em trzeba zabrać na stok ubezpieczenie narciarskie gwarantujące pokrycie kosztów leczenia.

Ważnym aspektem przy wyborze ubezpieczenia jest suma gwarantowana kosztów leczenia stanowiącą granicę odpowiedzialności finansowej firmy ubezpieczeniowej. W ramach kosztów leczenia (czyli opłat za pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie, zabiegi i operacje) pokrywane są również koszty repatriacji (powrotu do kraju), transportu medycznego, zakupu leków oraz środków opatrunkowych oraz transportu zwłok. Każdy narciarz i snowboardzista powinien zadbać, by jego polisa posiadała koszty ratownictwa pokrywające akcje poszukiwacze w górach.

 

Koszty ratownictwa za granicą

We wszystkich krajach europejskich które słyną ze świetnych ośrodków narciarskich kosztami ratownictwa obciążani są poszkodowani. Zarówno w Austrii, Francji, we Włoszech, w Szwajcarii, Czechach czy w Słowacji masz dwa wyjścia: albo płacisz za akcję tamtejszych służb ratowniczych z własnej kieszeni albo jeszcze przed wyprawą w góry czy na stok wykupujesz ubezpieczenie pokrywające koszty ratownictwa. A nie są to małe koszty. Samo założenie opatrunku na zwichniętą nogę to koszt 500 EUR. Start śmigłowca wyceniany jest na około 2000 EUR. Cała akcja ratownicza, łącznie z transportem do szpitala, może wynieść 10 000 EUR. Słony rachunek wystawiony przez górskie służby ratownicze to nie najlepsza pamiątka z urlopu na nartach czy też z wycieczki w góry.

Dlatego trzeba pomyśleć o ubezpieczeniu, które zagwarantuje nam pokrycie tychże kosztów ratownictwa, jak i pełną ochronę podczas pobytu za granicą. Co wchodzi w zakres standardowej polisy narciarskiej lub turystycznej przewidzianej na wyprawy górskie? Przede wszystkim są to takie elementy jak:

 • koszty leczenia (z sumą gwarantowaną minimum na 30 000 EUR),

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

 • koszty ratownictwa (minimum na 10 000 EUR),

 • rozszerzenie od uprawiania sportów podwyższonego ryzyka (dotyczy to narciarstwa lub wypraw górskich powyżej 3000 lub 5000 m n.p.m – w zależności od tego, jak to określane jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

 

  Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, świadczenia:

 • W Austrii – ratownictwo górskie i transport lotniczy są odpłatne. Zalecane jest posiadanie polisy prywatnego ubezpieczenia pokrywającej koszty świadczeń udzielanych w związku z leczeniem skutków wypadków podczas uprawiania sportów, np. zimowych.

 • Czechach - świadczenia ratownictwa medycznego w przypadkach zagrożenia życia są udzielane przez 14 regionalnych oddziałów pogotowia ratunkowego (Zdravotnická záchranná služba). Transport medyczny w pozostałych przypadkach jest wykonywany przez instytucje, które zawarły umowy z kasami chorych. Natomiast, za transport z miejsca zdarzenia do najbliższego szpitala wykonywany przez służbę ratownictwa górskiego musisz pokryć koszty w całości we własnym zakresie.

 • Francji - musisz pokryć koszty transportu karetką we własnym zakresie. Kasa chorych zwraca koszty transportu w wysokości 65%. Od należnej kwoty zwrotu kasa chorych potrąca opłatę ryczałtową w wysokości 2 EUR, przy czym ww. opłaty nie wnosi się, jeżeli u tego samego świadczeniodawcy w tym samym dniu łączna suma ryczałtu przekroczyła kwotę w wysokości 4 EUR.

 • Na Słowacji - transport pogotowia ratunkowego, w tym lotniczego jest bezpłatny. Za transport medyczny naliczana jest opłata w wysokości 0,07 EUR/km. Opłatę wnosi się bezpośrednio przewoźnikowi. Świadczenia w ramach ratownictwa górskiego są odpłatne w 100%.

 • W Szwajcarii - korzystający z transportu lotniczym pogotowiem ratunkowym jest zobowiązany do poniesienia 50% kosztów (obowiązuje limit refundacji kosztów transportu lotniczym pogotowiem ratunkowym w wys. 5000 CHF rocznie).

 • We Włoszech - Podmiotem uprawnionym do transportu pacjenta do szpitala jest Czerwony Krzyż, pogotowie ratunkowe, oraz każdy podmiot prywatny do tego uprawniony. Korzystając z transportu do szpitala zobowiązany jesteś do poniesienia częściowych kosztów.