KARENCJE - ograniczenia ochrony

3 miesiące - pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, pobyt Ubezpieczonego   w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu, poważne zachorowanie Ubezpieczonego (Wariant I), poważne zachorowanie   Dziecka

6 miesięcy - śmierć Ubezpieczonego, śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału/udaru, śmierć Współmałżonka, śmierć Dziecka, śmierć Rodziców, śmierć Teściów,

9 miesięcy - urodzenie Dziecka, urodzenie Dziecka martwego.

Karencji nie stosuje się w przypadku zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem.

W stosunku do osób, które były objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia (dowolna umowa grupowego ubezpieczenia na życie w dowolnym TU bądź umowa Indywidualnej Kontynuacji w Generali),  początek karencji liczony jest od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu tej wcześniejszej umowy, pod warunkiem, że ochrona ta zakończyła się, a okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia, a datą przystąpienia do GO w Generali, był nie dłuższy niż 31 dni.

Karencje opisane powyżej stosuje się tylko do rozszerzonego zakresu ochrony oraz nadwyżek tych sum ubezpieczenia, które obowiązywały z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia.

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

Ubezpieczonym może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- nie ukończyła  65 lat,

- nie przebywa na zwolnieniu lekarskim,

- nie wykonuje zawodu z listy zawodów podwyższonego ryzyka,

- przeszła pozytywie ocenę ryzyka ubezpieczeniowego ( po wypełnieniu ankiety medycznej)

Dopuszczalne jest zawarcie umowy ubezpieczenia przez osoby częściowo niezdolne do pracy lub służby orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu Społecznym lub zaopatrzeniu społecznym, pod warunkiem pozytywnego przejścia indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego, która przebiega w oparciu o czytelnie i kompletnie wypełniony kwestionariusz medyczny

LISTA ZAWODÓW PODWYŻSZONEGO RYZYKA

górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, marynarz, ratownik, żołnierz zawodowy, funkcjonariusz służb mundurowych (m. in. strażak, policjant, strażnik miejski/gminny, funkcjonariusz Służby Więziennej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego), treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, 

lub pracować: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, w charakterze pracownika używającego materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownika rybołówstwa dalekomorskiego, personelu samolotów

 

ZAWARCIE UMOWY

W celu zawarcia umowy niezbędne jest złożenie następujących dokumentów: 

- wniosek Grupy Otwartej,

- kwestionariusz medyczny wraz z ewentualną kopią dokumentacji medycznej lub kopią orzeczenia o przyznaniu świadczenia, w przypadku osób, które: - na dzień  przystąpienia będą miały ukończone 55 lat lub

           - nie złożyły podpisu pod oświadczeniem o stanie zdrowia znajdującym się we wniosku lub

           - posiadają orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy

ZAKOŃCZENIE UMOWY

Umowa zawierana jest na okres 1 roku i ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres ubezpieczenia na niezmienionych warunkach, chyba że jedna ze stron złoży, najpóźniej na 30 dni przed upływem każdego okresu ubezpieczenia, oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy.

 

Nie opłacenie składki w terminie, czyli do 26 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielenia ochrony powoduje automatyczne zawieszenie ochrony (brak odpowiedzialności Towarzystwa). Maksymalny okres zawieszenia to 1 miesiąc. W przypadku braku płatności 2 kolejnych rat w terminie umowa ulega rozwiązaniu.

 

Zakończenie ochrony następuje w przypadku ukończeniu przez Ubezpieczonego 69 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku poniższych klauzul:

-  śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu,

-  trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu,

-  pobyt Ubezpieczonego w szpitalu,

-  pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu,

-  poważne zachorowanie Ubezpieczonego – Wariant I,

-  pomoc medyczna,

odpowiedzialność kończy się w dniu najbliższej rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65 lat.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA 

W celu złożenia wniosku o wypłatę świadczenia należy kliknąć TUTAJ 

   Grupa Otwarta GENERALI  Z myślą o życiu  

OWU Generali z myślą o życiu

7 wariantów do wyboru