Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem działalności i posiadanym mieniem

  • posiadamy doświadczenie w zakresie ubezpieczeń OC przedsiębiorstw, analizujemy ryzyka i dobieramy zakres koniecznej ochrony.​

  • wspieramy skomplikowany proces odszkodowawczy poprzez nadzór nad przepływem dokumentacji, uczestniczenie w spotkaniach: ubezpieczony- poszkodowany- ubezpieczyciel

Każda działalność niesie ze sobą ryzyko, jedna mniejsze inna większe, dlatego polisa OC prowadzonej działalności jest często najważniejszą polisą jaką powinien posiadać przedsiębiorca.

Odpowiedzialność cywilna rozumiana jest jako obowiązek ponoszenia materialnych konsekwencji zachowania własnego lub innych osób, a także innych zdarzeń, z którymi przepisy prawa łączą ten skutek. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje również szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. 

W praktyce spotykamy dwa rodzaje odpowiedzialności cywilnej – deliktową i kontraktową.

Źródłem odpowiedzialności deliktowej jest czyn niedozwolony. W rozumieniu przepisów prawa cywilnego jest nim każde działanie lub zaniechanie, które wywołuje negatywny skutek w postaci szkody. Warunkiem powstania obowiązku naprawienia szkody związanej z odpowiedzialnością deliktową jest zaistnienie trzech przesłanek:

  • powstanie szkody

  • szkoda musi być spowodowana przez fakt na który ustawa nakłada obowiązek odszkodowawczy

  • między szkodą a faktem musi istnieć związek przyczynowy

Odpowiedzialność deliktowa opiera się na 3 zasadach obciążania odpowiedzialnością za szkodę: zasady winy, ryzyka i wyjątkowo stosowana zasada słuszności.

Zasada winy - kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Zasada ryzyka - przypisuje się odpowiedzialność jakoby z góry, nie dbając o aspekt winy. Osoba, która ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka musi udowodnić okoliczności zwalniające z tej odpowiedzialności  (np., że szkoda powstała na wskutek działania siły wyższej, wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności).

Zasada słuszności - za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działania lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne wykonując tę władzę z mocy prawa – wina umyślna i nieumyślna.

Źródłem odpowiedzialności kontraktowej jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania - musi tutaj występować pierwotny stosunek zobowiązaniowy łączący sprawcę i poszkodowanego, a jednocześnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania musi pociągać za sobą jakąkolwiek szkodę. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Przy ubezpieczeniach OC kontraktowych nie można mówić o jednolitych zasadach  zawierania umów. Nie wystarczy sama ocena postanowień kontraktu i wielkości zobowiązań. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC kontraktowego wymaga dużej aktywności po stronie ubezpieczyciela, który chcąc właściwie oszacować ryzyko musi postarać się jak najlepiej poznać swojego przyszłego partnera.