Oferujemy bardzo korzystne, wynegocjowane warunki cenowe 

UBEZPIECZEŃ DLA PRZEWOŹNIKÓW, SPEDYTORÓW

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usług w ramach zawartej umowy spedycji, którą ubezpieczony (spedytor) ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 

Do usług spedycyjnych należy:
1) opracowywanie instrukcji wysyłkowych,
2) zawieranie umów o przewóz i przygotowanie dokumentów związanych z przewozem przesyłek,
3) załadunek i wyładunek przesyłki,
4) kontrola ilościowa i wagowa przesyłek,
5) znakowanie przesyłek,
6) pakowanie i przepakowanie towarów,
7) zgłaszanie przesyłki do ubezpieczenia,
8) zgłaszanie przesyłki do odprawy celnej,
9) składowanie przesyłek nie dłużej niż 30 dni. 

 

W zależności od rodzaju transportu polisy, OC spedytora dzielimy na:

  • OC spedytora morskiego,

  • OC spedytora kolejowego,

  • OC spedytora lotniczego,

  • OC spedytora drogowego,

Możliwe jest oczywiście przygotowanie polisy obejmującej wszystkie typy transportu jednocześnie.

 

Spedytor przyjmując zlecenie przewozowe lub wpisując się w list przewozowy może stać się przewoźnikiem umownym, wtedy potrzebuje także rozszerzenia polisy o OC przewoźnika umownego.

Odpowiedzialność Cywilna Spedytora

organizującego transport na terenie RP i poza jej granicami