Ubezpieczenie ochrony prawnej , bądż przygotowany na ochronę w swojej firmie

Ryzyko podatkowe może być generowane przez wiele elementów: błąd, np. rachunkowy, czy dotyczący interpretacji przepisów, opóźnienie zapłaty podatku, brak zmiany zasad rozliczeń po zmianie przepisów, zmiana dotychczasowej linii interpretacyjnej bądź praktyki organów podatkowych, uchybienie terminowi dokonania czynności, stosowanie „agresywnych" interpretacji przepisów, optymalizacji.

Źródła ryzyka podatkowego możemy podzielić na zewnętrzne (niezależne od podatnika) i wewnętrzne (wynikające z działań podatnika i osób, którym podatnik powierzył dokonywanie rozliczeń podatkowych).

Źródła zewnętrzne to: liczne zmiany przepisów, zmiany interpretacji przepisów podatkowych, wysoki poziom skomplikowania przepisów, luki prawne, błędy implementacji przepisów, rozbieżności w orzecznictwie, zmiana linii orzeczniczych Sądów Administracyjnych, zmiana praktyki stosowania przepisów (np. sposobów dowodzenia), brak stosowania przepisów wspólnotowych przez organy podatkowe. 

Źródła wewnętrzne to: niewystarczające zasoby osobowe, kompetencyjnie (brak odpowiedniej wiedzy lub umiejętności), brak jasnego podziału kompetencyjnego, brak regulacji wewnętrznych (regulaminów), brak automatyzacji/informatyzacji procesów podatkowych, brak analizy zmian przepisów lub tendencji interpretacyjnych i ich wpływu na prowadzony biznes, brak cyklicznych kontroli rozliczeń (np. po zmianach przepisów), brak przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi osobami, brak analiz podatkowych planowanych transakcji, stosowanie „agresywnych" interpretacji przepisów, wdrażanie „agresywnych” optymalizacji, niewystarczający stopień weryfikacji planowania i rozliczeń w zewnętrznych podmiotach np. u doradców podatkowych.

OCHRONA PODATKOWA

dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Jest to ubezpieczenie dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na wypadek kontroli podatkowej lub skarbowej. Chroni przed zagrożeniami związanymi z kontrolą zobowiązań podatkowych i konsekwencjami finansowymi w przypadku ewentualnych sporów podatkowych, ważne jest aby kontrola w firmie czy też spór powstały w okresie ubezpieczenia. Toczące się już spory nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. 

Polisa Podatkowa chroni również przed kontrolami ZUS i Urzędu Celnego ale tylko w zakresie podatku akcyzowego. 

Firma w okresie ubezpieczenia ma zagwarantowane:

- możliwość zgłoszenia trzech kontroli podatkowych/skarbowych czy też sporów podatkowych w okresie ubezpieczenia

- ochronę wszystkich obowiązków podatkowych firmy podlegających kontroli podatkowej/skarbowej, które nie uległy przedawnieniu

- możliwość skorzystania w ISP z sześciu bonów gwarantujących 25% zniżki na usługi ISP: konsultacje, opinie, ekspertyzy, audyty, Specjalistyczne Instrukcje Podatkowe, dokumentacje cen transferowych.

Suma ubezpieczenia jest nielimitowana. Oznacza to, że TU pokryje wszystkie koszty obsługi sporu na podstawie wystawionych faktur z wyjątkiem: kwoty zaległości podatkowej, odsetek od zaległości podatkowych, kar i opłat sądowych – jeśli Ubezpieczony będzie musiał je płacić. 

Polisa Podatkowa zaczyna działać w momencie wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej, a także wszczęcia postępowania podatkowego. Moment rozpoczęcia kontroli w firmie jest kluczowy. Rezultatem tego, iż fachowa pomoc podatkowo-prawna jest zagwarantowana już na etapie kontroli podatkowej/skarbowej bardzo często skutkuje tym, iż w ogóle nie dochodzi do sporu podatkowego z organami podatkowymi czy też skarbowymi - słowem znacznie zmniejsza się ryzyko powstania sporu podatkowego.

W momencie rozpoczęcia kontroli podatkowej lub skarbowej czy też wszczęcia postępowania podatkowego Firma powiadamia Biuro Obsługi Sporów Podatkowych w ISP. Po zgłoszeniu ISP natychmiast rozpoczyna działania związane z dalszym prowadzeniem sprawy (doradza na etapie kontroli, sporządza wyjaśnienia i interpretacje, sporządza pisma procesowe, reprezentuje Firmę przed organami podatkowymi i skarbowymi, reprezentuje Firmę w sądzie w przypadku gdy dojdzie do rozprawy sądowej).

W trakcie prowadzenia sporu ISP wystawia faktury na Firmę, wysyłając jednocześnie kopie faktur do TU. Towarzystwo Ubezpieczeniowe na podstawie otrzymanej kopii faktury płaci za usługę przelewając pieniądze bezpośrednio na konto ISP. Firma nie musi angażować swoich środków finansowych.

Karencja

Ubezpieczenie nie obejmuje wypadków, które wystąpiły w ciągu pierwszych 6 tygodni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 

OCHRONA PODATKOWA dla osób fizycznych odpowiedzialnych za finanse firmy (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowę zlecenia)

Adresatami ubezpieczenia mogą być:

 • członkowie zarządu w spółkach kapitałowych

 • właściciele firm jeśli prowadzą działalność gospodarczą

 • dyrektorzy finansowi,

 • główni księgowi,

 • pracownicy działu księgowości i działu płac,

 • prokurenci,

 • pracownicy działu controllingu,

 • inne osoby w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiedzialne za sprawy podatkowe w firmie. Jedni będą odpowiadać za bezpośrednie sprawstwo, inni za kierownictwo sprawcze (członkowie zarządu), a jeszcze inni za brak należytej kontroli. Krąg osób w firmie, którym można przedstawić zarzutu karno-skarbowe jest bardzo szeroki.

Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu Karnego Skarbowego, w wyniku nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli podatkowej czy skarbowej, konkretne osoby z firmy ponoszą odpowiedzialność karno -skarbową, co podlega karze grzywny, karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Zgodnie z Art. 22 § 2 KKS sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakaz wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska, członek zarządu widnieje w rejestrze sądowym, co uniemożliwia mu piastowanie funkcji przez następne 5 lat!

Przedmiot ubezpieczenia

Ochronie podlegają wszystkie roszczenia względem odpowiedzialności za sprawy finansowo-księgowe i podatkowe, za które odpowiada i odpowiadał Ubezpieczony w poprzednich latach we wszystkich firmach, w których pracuje i pracował wcześniej, ważne jest jedynie, aby zarzuty zostały postawione w okresie ubezpieczenia.

Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej (nie będących członkami zarządu ani też właścicielami czy też współwłaścicielami firmy) przedmiotem ubezpieczenia jest również odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec pracodawcy za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego związanym z wykonywaniem czynności służbowych. 

W ramach ubezpieczenia, do wysokości sumy ubezpieczenia pokrywane są koszty:

 • zbadania zasadności postawionych zarzutów, 

 • kosztów adwokata, kosztów sądowych,

 • refundację mandatów, grzywien, kar administracyjnych, sądowych,

 • kosztów powołania świadków, biegłych oraz ekspertów,

 • kosztów grzywny w momencie dobrowolnego poddanie się karze,

 • kosztów poniesionych na obronę dobrego imienia,

 • kosztów odszkodowań wobec pracodawców/mocodawców za szkody wyrządzone wykonywaniem czynności służbowych,

 • kosztów odtworzenia dokumentów zagubionych, zniszczonych lub utraconych w wyniku wykonywania czynności służbowych

Ubezpieczony sam reguluje wszelkie kary, które następnie zwraca TU. Bezpośrednie opłacenie przez TU kar nałożonych na Ubezpieczonego uniemożliwiają zapisy KC. 

Karencja

Ubezpieczenie nie obejmuje wypadków, które wystąpiły w ciągu pierwszych 3 mc od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 

Partnerzy w zakresie realizacji ubezpieczenia

 • Risk Partner Sp. z o.o. jako techniczny operator ochrony podatkowej dla Firm 
  ul. Barona 30, 43-100 Tychy
  tel.: +48 32 733 37 88,  fax: + 48 32 788 17 05,  email: kontakt@risk-partner.pl

 • Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. - jedna z najbardziej znanych kancelarii w Polsce specjalizująca się w zakresie doradztwa podatkowego. ISP rokrocznie zajmuje czołowe miejsca w rankingach doradztwa podatkowego, potwierdza to bardzo wysoka skuteczność w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi i skarbowymi